foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruila küla, Saue vald, 76315, Eesti. ruilakool@ruilakool.ee, +372 60 78 736, +372 5551 2498

Ruila Põhikool

Leiame igas lapses parima ja õpetame tema tugevustest lähtuvalt

Viimased uudised

Puudumistest teavitamine: SMS numbril 555 12 498

Vabastusest teavitamine: SMS numbril 585 31 801

Mõlemal juhul tuleb SMS-i märkida lapse ees- ja perekonnanimi ning klass.

Alates 11.03.2019 toimub kooli sisseastumise ning koolist lahkumise avalduste esitamine ja menetlemine läbi Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO

Kooli astudes tuleb esitada:

 • lapse sünnitõend või -tunnistus
 • tervisekaart
 • digitaalne dokumendifoto
 • koolivalmiduskaart (1. klassi astumisel)
 • väljavõte õpilasraamatust ja hinneteleht (2.-9. klassi astumisel)
 • muud dokumendid (vajadusel)

Kui laps ei ole rahvastikuregistri järgi Saue valla elanik ja soovib asuda õppima Ruila kooli või kui Saue valla laps soovib õppima asuda kooli, mis ei ole tema elukohajärgne kool, tuleb vanematel pöörduda Saue Vallavalitsuse haridusosakonda. 

Ruila kooli teeninduspiirkonnaks on Allika, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kibuna, Laitse, Muusika, Kohatu, Pohla, Ruila, Metsanurga ja Vansi külad. 

Õppenõukogu korralised koosolekud 2019/2020 õppeaastal toimuvad:

Õppenõukogu nr 1 (erakorraline) 07.10.2019.2019 kell 8.15

Päevakord:

 1. Mõjutusmeetme rakendamine. 

Õppenõukogu nr 2 (erakorraline) 25.11.2019.2019 kell 8.00

Päevakord:

 1. Mõjutusmeetme rakendamine. 

Õppenõukogu nr 3 4.12.2019 kell 14.20

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 3. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu, õpilaste tunnustamine
 4. Hindamisjuhendi analüüs
 5. Tunnivaatluste kokkuvõte
 6. Klassi- ja kooliväliste ürituste korraldamise kord 
 7. Õpilasraamatu vormi kinnitamine
 8. Tunnistuse vormi muutmine
 9. Hädaolukorra lahendamise plaani ülevaatamine
 10. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 4 06.03.2020 kell 14.20

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse analüüs, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Õpilaste tunnustamine
 4. Huvitöö ja õppeedukuse autahvlile õpilaste kandmine
 5. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 5 03.06.2020 kell 14.20

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 
 4. Täiendavale õppetööle määramine
 5. Õpilaste tunnustamine
 6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 6 17.06.2020 kell 10.00

Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 2. Ainekiituskirjaga tunnustamine
 3. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine
 4. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 7 28.08.2020 kell 10.00

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine
 2. Klassikursuse kordama jätmise otsustamine
 3. Ruila Põhikooli 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 4. Ruila Põhikooli 2019/2020 õppeaasta aruande arutelu.
 5. Ruila Põhikooli kodukorra ja päevakava kinnitamine.
 6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.