foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruila küla, Saue vald, 76315, Eesti. ruilakool@ruilakool.ee, +372 60 78 736, +372 5551 2498

Ruila Põhikool

Leiame igas lapses parima ja õpetame tema tugevustest lähtuvalt

Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Liikmete isikuandmeid ei avalikustata. 

Ühingust välja astumiseks esitab liige juhatusele vabas vormis avalduse ja ta kustutatakse liikmete nimekirjast. Juhatus võib liikme ühingust välja arvata, kui isik ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi üldkoosolekul või ühingu korraldatud üritusel.

Ühingu liikme kohustused:

  1. osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul
  2. valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja
  3. saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta
  4. astuda ühingust välja
  5. järgima ühingu tegevuses põhikirja ja ühingu organite otsuseid
  6. teatama ühingu juhatusele liikmete üle arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt kahe kuu jooksul pärast nende muutumist

Liikmeks astumine

MTÜ Ruila Mõisa liikmeks võivad astuda kohaliku elu edendamisel kaasalöömisest ja organiseerimisest huvitatud inimesed, kes soovivad arendada tegevust, mis on ühingu eesmärkidega kooskõlas.

Ühingu liikmeks astuda sooviv isik esitab juhatusele avalduse. Liikmemaks tuleb maksta esmakordselt sisseastumisel, hiljem iga aasta 1.veebruariks. Liikmemaksu tasumata jätmisel 1.märtsiks, on juhatusel õigus liige mittetulundusühingust välja arvata. Liikmeks astunut informeeritakse e-posti ja kodulehekülje kaudu. Liikmemaksu tasumine, milles kohustub täitma põhikirja ja tasuma üldkoosoleku kinnitatud liikmemaksu 15 EUR aastas.

MTÜ Ruila Mõis liikmeks astumise avalduse vorm

MTÜ Ruila Mõis liikmeks astumiseks palun täitke allolev tagasiside vorm oma admetega ning lahtrisse "Pealkiri" sisestage "MTÜ Ruila Mõis liikmeks astumine" ja lahtrisse "Sõnum" sisestage allolev tekst:

MTÜ Ruila Mõis juhatusele

Palun mind vastu võtta MTÜ Ruila Mõis liikmeks. Olen tutvunud MTÜ Ruila Mõis põhikirjaga, soovin arendada ühingu eesmärgiga kooskõlas olevaid tegevusi ja kohustun täitma põhikirjas sätestatud nõudeid. Olen nõus tasuma liikmemaksu 15 eurot aastas.

Tagasiside vorm